Konkurs na Jury Dziecięce 31. MFFMW Ale Kino!

dziki ptak konkurs na jury

Już 26 września zapraszamy na seanse filmowe połączone z konkursem na członków Jury Dziecięcego 31. MFFMW Ale Kino!

O godz. 10.00 w Multikinie 51 wyświetlimy zestawy krótkich metraży dla klas 4-6 SP ("Porwany i inne krótkie filmy") oraz gimnazjum ("Dziki Ptak i inne krótkie filmy"). Oba zestawy zostaną powtórzone o godz. 17.00 w Multikinie Stary Browar.

Seanse są bezpłatne, ale obowiązują zapisy:

Ania Zalejska, Dominika Pempera

szkola@alekino.com

tel. 666 391 229, 666 391 233,

pon. - pt.  w godz. 09.00-15.00REGULAMIN KONKURSU NA CZŁONKÓW JURY DZIECIĘCEGO 

31. MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU FILMÓW MŁODEGO WIDZA ALE KINO!

§ 1

ORGANIZATORZY

1. Organizatorem konkursu jest Centrum Sztuki Dziecka z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań, organizator 31. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!.

2. Niniejszy regulamin, określający zasady uczestnictwa w Konkursie zostanie udostępniony na żądanie uczestników Konkursu w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej www.alekino.com. 

§ 2

CEL I NAGRODA

1. Konkurs służy wybraniu członków dziecięcego jury 31. MFFMW Ale Kino!, który odbędzie się w Poznaniu w dn. 1 – 8 grudnia 2013r. 

2. Zadaniem Konkursu jest wyłonienie osób, które – oprócz zamiłowania do filmów – łączy ciekawość świata, sprawność w formułowaniu samodzielnych sądów oraz umiejętność pracy w zespole.

3. W dniach 1-8 grudnia członkowie jury dziecięcego będą uczestniczyli w festiwalowych pokazach filmowych na terenie Multikina 51, w godzinach od 9:00 do 16:00 ( precyzyjne ustalenie godzin po zamknięciu programu festiwalu). 7 grudnia wezmą udział w Gali Festiwalu. Prócz tego zwycięzcy Konkursu będą mogli bezpłatnie uczestniczyć we wszystkich pokazach oraz wydarzeniach specjalnych Festiwalu.

§ 3

UCZESTNICY

1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych i gimnazjalnych zainteresowani tematyką filmową, którzy dostarczą do siedziby Organizatora właściwie wypełniony, oryginalny Formularz Konkursowy.

2. Każdy uczestnik Konkursu jest zobowiązany dołączyć do zgłoszonej pracy konkursowej podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów oświadczenie, zawierające zgodę na udział dziecka w Konkursie (punkt 2. Karty informacji o uczestniku Konkursu).

3. Funkcję członka Jury może pełnić maksymalnie dwóch uczniów z tej samej szkoły w danym roku.

§ 4

PRZEBIEG KONKURSU

1. Konkurs składa się z dwóch etapów. 

2. Pierwszy rozpoczyna się projekcją filmów w ustalonym przez organizatorów terminie. Zadaniem konkursowym jest stworzenie samodzielnych i oryginalnych odpowiedzi na pytania zawarte w Formularzu Konkursowym, opatrzenie pracy sześcioznakowym (cyfrowo-literowym) godłem oraz dołączenie zaklejonej koperty oznaczonej tym samym godłem, zawierającej poprawnie wypełnioną Kartę informacji o uczestniku Konkursu.

3. Formularz Konkursowy i kopertę należy dostarczyć w terminie do 7 października 2013r. do: 

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

31. MFFMW  „ALE KINO!”

ul. Św. Marcin 80/82, pok.303

61-809 Poznań

„Jury dziecięce – konkurs”

4. Drugi etap będzie miał formę rozmowy kwalifikacyjnej, na którą zaproszeni zostaną autorzy prac wyróżnionych w pierwszym etapie i odbędzie się w dniach 24 -25 października 2013r. w godzinach od 15:00 do 18:00, w siedzibie organizatora. Każdy uczestnik drugiego etapu dostarczy do tego czasu swoje zdjęcie.

5. Członków Komisji Konkursowej, dokonującej wyboru laureatów każdego etapu Konkursu, powołuje Dyrektor Festiwalu.

§ 5

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

1. Rozstrzygnięcie pierwszego etapu Konkursu nastąpi do 16 października 2013r.

2. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w drugim etapie zostaną powiadomieni telefonicznie.

3. Rozstrzygnięcie drugiego etapu Konkursu nastąpi do 28 października 2013r.

4. Wyniki każdego etapu Konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.alekino.com.

5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wytypowania członków Jury Dzieciecego także poza konkursem.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgoda rodziców lub prawnych opiekunów na udział dziecka w Konkursie jest jednocześnie zgodą na warunki regulaminu oraz przetwarzanie danych osobowych dziecka, w zakresie niezbędnym dla potrzeb organizacji niniejszego konkursu oraz promocji Festiwalu.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.), wyłącznie dla celów Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!.

 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie Konkursu z przyczyn od niego niezależnych. 

 

4. Organizator wystawia dziecięcym jurorom zaświadczenie o uczestnictwie dziecka w pracach jury.

 

5. Informacji na temat Konkursu udzielają:

* komisarz konkursu Marta Witkowska  mwitkowska@csdpoznan.pl, tel. (061)64 64 473, 

pon. - pt.  w godz. 09.00-15.00,

* organizatorzy widowni  Anna Zalejska, Dominika Pemepra szkola@alekino.com

tel. 666 391 229, 666 391 233,

pon. - pt.  w godz. 09.00-15.00,

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

 

Poznań, 2013r.

Data: 
12.09.2013