Regulamin

 Regulamin 2013

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. 31. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! (zwany dalej Festiwalem) odbywa się w dniach 1 – 8 grudnia 2013 roku w Poznaniu. 
 2. Celem Festiwalu jest prezentacja i promocja wartościowych filmów dla dzieci i młodzieży. 


ORGANIZACJA

 1. Organizatorem Festiwalu jest Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Współorganizatorem Festiwalu jest Multikino S.A. oraz CK Zamek.
 2. Dyrektorem Festiwalu jest dyrektor Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. 

 

PROGRAM 

 1. Na program Festiwalu składają się następujące sekcje:

       a) Międzynarodowy Konkurs filmów pełnometrażowych i krótkometrażowych dla dzieci i młodzieży prezentujący filmy wyprodukowane w latach 2011-2013. Do konkursu kwalifikują się pełnometrażowe i krótkometrażowe fabularne filmy aktorskie i animowane. Filmy w konkursie oceniane będą w dwóch kategoriach: dziecięcej i młodzieżowej. Kategorie te nadawane są przez organizatorów. 

       b) Sekcje tematyczne i pokazy specjalne – pozakonkursowe prezentacje filmówdla dzieci, młodzieży i dorosłych.

SELEKCJA FILMÓW

 1. Zgłaszającym film na Festiwal może być twórca, producent lub inny podmiot posiadający do tego prawo. 
 2. O przyjęciu filmu na Festiwal decydują Organizatorzy. 
 3. Selekcja filmów do wszystkich pokazów Festiwalu obejmuje wyłącznie filmy zgłoszone w terminie i na zasadach określonych przez niniejszy Regulamin. Każdemu zgłoszeniu filmu musi towarzyszyć: 
 • wydruk karty zgłoszeń wypełnionej on-line (formularz dostępny na www.alekino.com) wraz z odręcznym podpisem Zgłaszającego.
 • DVD z filmem w wersji angielskiej lub z angielskimi napisami.

Filmy zgłaszane do selekcji konkursowej muszą spełniać następujące kryteria:

 • Są pełno-lub krótkometrażowymi filmami aktorskimi lub animowanymi wyprodukowanymi po 1 stycznia 2011. Za pełnometrażowe uznaje się filmy dłuższe niż 60 minut. Za krótkometrażowe uznaje się filmy krótsze niż 30 minut.
 • Filmy muszą być dostępne na kopii DCP lub na taśmie 35 mm z optycznym zapisem dźwięku. Dopuszcza się możliwość wyświetlania z innych kopii niż wyżej wymienione po uprzednim uzgodnieniu z organizatorami Festiwalu.
 • Stanowią odrębną całość artystyczną.
 • Podpisane wydruki karty zgłoszeń i inne materiały należy przesłać na adres:

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu 

Św. Marcin 80/82 

61-809 Poznań

Fax +48 61 64 64 472

E-mail festiwal@alekino.com,mtrzeciak@alekino.com

 1. Zgłaszający pokrywa koszt transportu wszystkich materiałów. 
 2. Ostateczny termin nadsyłania kart zgłoszeń i materiałów do selekcji konkursowej upływa 15 września 2013.
 3. Odpowiedzialność za prawny tytuł do możliwości zgłoszenia filmu na Festiwal i rozporządzania nim leży po stronie Zgłaszającego. 
 4. Organizatorzy powiadomią Zgłaszających o rezultatach selekcji niezwłocznie po jej zakończeniu.
 5. W przypadku zakwalifikowania filmu do pokazów na Festiwalu, należy niezwłocznie nadesłać na adres Festiwalu : 
 • informacje do katalogu (szczegółowych informacji udzielą Organizatorzy),
 • listę dialogową w ustalonej z Organizatorem wersji językowej, inne materiały promocyjne (np. plakat, trailer).

Nadesłane wraz ze zgłoszeniem materiały będą odsyłane tylko wtedy, gdy zgłoszeniu towarzyszyć będzie pisemna prośba. 

DODATKOWE PRAWA FESTIWALU:

 1. Zgłaszający film udziela Festiwalowi prawa do nieograniczonego w czasie i miejscu użycia:
 • kopii filmu do głównego pokazu festiwalowego oraz dwóch dodatkowych projekcji w ramach Festiwalu,
 • dostarczonych materiałów promocyjnych do publikacji festiwalowych (druki, strona internetowa Festiwalu, katalogi, program Festiwalu) oraz do celów promocji Festiwalu w mediach. Zgłaszający wyraża zgodę na redakcję przesłanych materiałów przez Organizatorów.
 • fragmentów pokazywanego filmu w transmisjach telewizyjnych, związanych z Festiwalem (trailer lub fragment do 2 minut z filmu pełnometrażowego i do 1 minuty z krótkometrażowego) oraz w działaniach związanych z promocją filmu i Festiwalu.

Organizator ma prawo do użycia fragmentów filmu i materiałów promocyjnych do promocji kolejnych edycji Festiwalu na zasadach opisanych w pkt. 17. W zakresie wynikającym z pkt. 17. i 18. zgłaszający film odpowiednio udziela Organizatorowi licencji lub zezwala na nieodpłatne wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do utworu.

KOPIA FESTIWALOWA

 1. Zgłaszający zobowiązuje się dostarczyć kopię filmu zakwalifikowanego na Festiwal do 15 listopada 2013na adres organizatora Festiwalu: 

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Św. Marcin 80/82 pok.345

61-809 Poznań

 1. Kopia powinna być nagrana na nośniku zgodnym ze zgłoszonym, w wersji oryginalnej z napisami w języku angielskim (jeśli film nie jest w angielskiej wersji językowej), w dobrym stanie technicznym.
 2. Kopia powinna być odpowiednio opisana.
 3. Koszty przesłania kopii na Festiwal pokrywa Zgłaszający, chyba, że zostanie to inaczej uzgodnione z Organizatorami. Wysyłającykopię powinien przestrzegać instrukcji wysyłki, która zostanie mu przekazana przez Organizatora Festiwalu. Instrukcje zostaną przekazane wraz z informacją o wynikach selekcji. 
 4. Koszty odesłania pokrywa Festiwal chyba, że zostanie to inaczej uzgodnione ze Zgłaszającym. Festiwal zobowiązuje się zwrócić kopię filmu w stanie nie gorszym niż wynika to z normalnej eksploatacji. 
 5. Ubezpieczenie kopii, do wartości podanej w karcie zgłoszenia, pokrywa Festiwal. Obejmuje ono okres od przekazania Organizatorom kopii przez przewoźnika przywożącego do odbioru od Organizatora kopii przez przewoźnika odwożącego. 
 6. Kopia zostanie odesłana pod wskazany adres po zakończeniu Festiwalu. Organizator nie odpowiada za szkody wynikłe wskutek wadliwie wskazanego adresu.

 

JURY I NAGRODY 

 1. Międzynarodowe jury profesjonalne przyzna:
 • Złote Koziołki dla najlepszego filmu pełnometrażowego  dla dzieci,
 • Złote Koziołki dla najlepszego filmu krótkometrażowego dla dzieci,
 • Złote Koziołki dla najlepszego filmu pełnometrażowego dla młodzieży,
 • Złote Koziołki dla najlepszego filmu krótkometrażowego dla młodzieży,
 1. Jury młodych przyzna nagrody Marcina dla najlepszego pełnometrażowego i krótkometrażowego filmu dla młodzieży .
 2. Jury dziecięce przyzna nagrody Marcinka dla najlepszego pełnometrażowego i krótkometrażowego filmu dla dzieci .
 3. Widownia festiwalu przyzna swoją nagrodę dla najlepszego pełnometrażowego filmu.
 4. Organizatorzy Festiwalu przyznają nagrodę specjalną, Platynowe Koziołki, za wybitny wkład w kinematografię i media audiowizualne dla dzieci i młodzieży. 
 5. W uzgodnieniu z Organizatorami mogą być przyznane inne nagrody, fundowane przez osoby prywatne, instytucje i organizacje.

GOŚCIE

 1. Organizatorzy zapraszają wybranych twórców filmów zakwalifikowanych na Festiwal, a także wybitnych twórców, przedstawicieli prasy, dystrybutorów, producentów i osoby związane z audiowizualną kulturą dla dzieci i młodzieży. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie filmu oraz udział w Festiwalu oznacza akceptację niniejszego regulaminu. 
 2. Organizatorzy Festiwalu nie odpowiadają za naruszenia praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych utworów, chyba, że naruszenie jest wyłącznie zawinione przez Organizatora. W tym zakresie zgłaszający film zwalnia Organizatora od odpowiedzialności.
 3. W razie wątpliwości, co do interpretacji postanowień regulaminu decydująca jest jego polska wersja językowa.
 4. Kwestie nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Dyrektor Festiwalu.